رفع خطر گودهای غیر مجاز در سطح منطقه یک

رفع خطر گودهای غیر مجاز در سطح منطقه یک

به گزارش روابط عمومی و به نقل از معاون خدمات شهری منطقه یک ،  این منطقه اقدام به پرنمودن و رفع خطر گودهای غیر مجاز نمود .

شایان ذکر است مهندس سلمانی مدیر منطقه  ، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات پرسنل خدمات شهری ،  اجرائیات و اجرای احکام ،  حسب دستور شهردار محترم یزد در خصوص جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه و بدون مجوز ،  این اقدام را گامی موثر در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز دانست .