رعايت تكريم ارباب رجوع سرلوحه برنامه هاي منطقه يك شهرداري يزد

رعايت تكريم ارباب رجوع سرلوحه برنامه هاي منطقه يك شهرداري يزد

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك و به نقل از حميد ميرقلي مسئول امور اداري و روابط عمومي شهرداري منطقه يك تكريم ارباب رجوع سرلوحه برنامه هاي شهرداري منطقه قرار گرفته است . وي افزود درجلسه اي كه در شوراي اداري به همين منظور در سالن جلسات شهرداري منطقه يك برگزار گرديد مهندس كشفي مدير منطقه ضمن آرزوي قبولي عزاداريهاي همكاران در ماه محرم و بيان حديثي از امام حسين (ع) كه خدمت به مردم را از مواهب الهي دانستند كه به افراد واگذار ميگردد خواستار رفع موانع موجود در پرونده هاي ارباب رجوع و نهايت رعايت احترام به آنها شدند . درادامه مراسم تني چند از همكاران مشكلات خود را از عدم پاسخگويي سريع به بعضي از واحدهاي ستادي مركز اعلام نمودند كه مقرر شد مسئولين منطقه نسبت به رفع اين مشكل سريعاً پيگيري نمايند .

 شايان ذكر است جلسه شوراي اداري منطقه يك بصورت مرتب و ماهانه در منطقه برگزار ميگردد .