راه اندازي پورتال شهرداري منطقه

راه اندازي پورتال شهرداري منطقه
به مناسبت يكصدمين سالگرد تاسيس شهرداريهاي استان يزد: پورتال شهرداري منطقه 1
توسط سازمان آمار و فناوري اطلاعات (فاوا) شهرداري يزد راه اندازي شد