دیدار مردمی دکتر جمالی نژاد شهردار محترم یزد با شهروندان در منطقه یک به روایت تصویر

دیدار مردمی دکتر جمالی نژاد شهردار محترم یزد با شهروندان در منطقه یک به روایت تصویر