دیدارفرمانده حوزه مقاومت بسیج فتح با مدیرمنطقه یک شهرداری یزد

دیدارفرمانده حوزه مقاومت بسیج فتح با مدیرمنطقه یک شهرداری یزد

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری یزد:با عنایت به هماهنگی به عمل آمده از طرف پایگاه  بسیج شهید زارچی پور ،فرمانده حوزه مقاومت بسیج فتح بهمراه چند تن از معتمدین ونمایندگان اهالی محله سید گلسرخ جهت طرح بررسی و رسیدگی به مسایل و مشکلات منطقه با آقای دکتر دهقان مدیر  منطقه یک شهرداری ملاقات کردند.

دراین جلسه که در دفتر مدیرمنطقه تشکیل گردید جناب سروان بابایی زاده به مشکلات موجود دراین محله ازقبیل نبود مجتمع فرهنگی ،آسفالت ولکه گیری بعضی از معابر وزمینه سازی مناسب جهت ارتقاع فرهنگ وتعامل هرچه بیشتر بین شهرداری و حوزه بسیج را مطرح نمود مدیر منطقه یک ضمن خوش آمدگویی دستوررسیدگی و مساعدت درجهت  رفع هرگونه مشکل مرتبط باشهرداری موجود درسطح  محله را صادر نمود.

درانتهای جلسه مقررگردید دراوایل خردادماه  بازدیدی ازمحله صورت گرفته ویک رابط بین شهرداری وآن حوزه مقاومت بسیج جهت پیگیری ورفع هرگونه مشکل معرفی گردد.