ديدار مردمي دكتر جمالي نژاد شهردار يزد با شهروندان در منطقه يك

ديدار مردمي دكتر جمالي نژاد شهردار يزد با شهروندان در منطقه يك

به گزارش روابط عمومي منطقه يك ، ديدار مردمي شهردار يزد با شهروندان در راستاي تداوم ملاقاتهاي مردمي در منطقه يك برگزار شد .

در اين ديدارها كه با هدف نهضت پاسخگوئي ، تكريم ارباب رجوع ، ارتباط رودر رو و بدون واسطه و جلب رضايتمندي مراجعين انجام ميگيرد از اهداف برگزاري جلسات ملاقات مردمي با شهروندان است .

دكتر جمالي نژاد به همراه معاونين و شهردار منطقه مسائل و مشكلات شهروندان حاضر در اين ملاقات را مورد بررسي قرار داده و دستورات لازم جهت رفع آنها از سوي شهردار يزد داده شد .