درراستای تکریم ارباب رجوع وتسهیل درخدمات فنی شهرداری


درراستای تکریم ارباب رجوع وتسهیل درخدمات فنی شهرداری،دفترچه راهنمای مراحل صدورواخذپروانه ،پایان کاروگواهی عدم خلافی و...توسط منطقه یک چاپ ودراختیارهمشهریان قرارگرفت.
به گفته روابط عمومی منطقه یک شهرداری باتوجه به مراجعه شهروندان عزیزبه شهرداری ودرجهت تسریع درانجام امورات ایشان درواحدفنی دفترچه مراحل اخذپروانه ساختمان و...درقالب2هزارنسخه چاپ ودراختیار مراجعه کنندگان قرارگرفت.
شایان ذکراست قبل ازاین نیزتوسط واحدروابط عمومی نسبت به اطلاع رسانی فعالیتها ونبزتصمیماتی که درخصوص پرداخت عوارض شهرداری بوده است توسط استندهای تبلیغاتی اطلاع رسانی گردیده است.