درآمد


سید داود میرهاشمی

سرپرست درآمد

 

شرح وظایف

 

-  تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات کارکنان تحت سرپرستی

-  صدور دستورات لازم به منظور هماهنگ نمودن فعالیتهای کارکنان تحت سرپرستی

-  نظارت و وصول عوارضات بر اساس تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر

-  نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و بخشنامه ها