خیابان 24 متری قندهاری از حالت بن بست خارج شد

خیابان 24 متری قندهاری از حالت بن بست خارج شد

به گزارش روابط عمومی  و به نقل از حمید آدمی زاده مسئول املاک منطقه یک ، تملک و آزادسازی تقاطع خیابان 24 متری قندهاری و 24 متری دانش پایه با اعتبار تملکی  18 میلیارد ریال و به مساحت 3665 مترمربع انجام و پس از  تخریب و آزادسازی مسیر ، منطقه از حالت بن بست خارج شد .  مهندس محمد علی سلمانی ضمن بازدید از محل ، تملک و آزادسازی مسیر فوق را از شاخصه های تملکی سالجاری منطقه یک عنوان نمود .