خدمات شهری

خدمات شهری

 

 

محمد جعفر رضا نژاد فهادان

مسئول خدمات شهری

 

شرح وظایف

 

-   نظارت بر عملکرد پیمانکاران خدمات شهری منطقه     

 رسیدگی و مراقبت مستمر در امر نظافت معابر منطقه و اجرای برنامه های زیباسازی در چارچوب طرحهای عمرانی مصوب

-     رسیدگی و پیگیری شکایات مردمی در خصوص نظافت معابر و ....

-    پیگیری جهت جمع آوری خاکها و نخاله  بلاصاحب سطح منطقه

-   انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق