خباززاده:ابتکارمنطقه یک درایجادجاده سلامت ستودنی است

به گفته روابط عمومی منطقه یک دربازدیدی که توسط شهردارواعضای شورای اسلامی شهر یزدازپروژه های عمرانی منطقه

به گفته روابط عمومی منطقه یک دربازدیدی که توسط شهردارواعضای شورای اسلامی شهر یزدازپروژه های عمرانی منطقه یک انجام شدخباززاده درخصوص بازپیرایی بلوارولی عصر(عج)امام شهر ضمن تقدیرازفعالیتهای انجام شده واحدهای مختلف شهرداری  منطقه یک ایجادچنین راهکارهایی راجهت استفاده شهروندان درپیاده رویهای صبحگاهی ضروری ومفیدفایده دانست.

وی درادامه ازشهرداریزددرخصوص ایجادمکانهای مناسب وامن دوچرخه سواری ومکانهای ورزش های صبحگاهی قول مساعدگرفت.

خاطرنشان می سازدبامسدودنمودن بریدگیهای خطرناک درطول مسیربلوار52متری امامشهر(حدفاصل بلوار17شهریورتامیدان انقلاب)پیاده رومیانی این بلوارباهزینه ای بالغ بر 2میلیاردو500میلیون ریال تااواخرسال به بهره برداری کامل خواهدرسید.