حضورسرزده مدیر کل امور شهری و شوراها استانداری یزد از منطقه یک...


به گزارش روابط عمومی منطقه یک مهندس خادمی به صورت سرزده از شهرداری منطقه یک بازدید و در جریان خدمات رسانی شهرداری منطقه یک به مراجعه کنندگان قرار گرفت.در این بازدید دو ساعته مهندس کشفی ضمن تشکر از پیگیری مهندس خادمی درخصوص مسائل مربوط به شهرداریهای استان خدمت در شهرداری را مقدس دانست و خواستار رسیدگی بیشتر به درخواستهای همکاران شهرداری شد. مهندس خادمی ضمن تشکر از خدمات ارزنده شهرداری یزد در ماه های اخیر در تسریع ارباب رجوع تأکید نمود و قول مساعدت ویژه پیگیری موارد مطرح شده را داد.