حدود منطقه

حدود منطقه

منطقه یک شهرداری یزد ، بخش عمده ای از شمال شهر یزد را در بر می گیرد.

این منطقه از جنوب با منطقه 2و3وناحیه تاریخی ، از شرق با منطقه حوزه استحفاظی ، از شمال با منطقه شاهدیه و حوزه استحفاظی و از غرب با منطقه 3و حوزه استحفاظی همجوار می باشد .

مرزهای منطقه از جنوب به خیابان امام و بلوارصدوقی ، از غرب به بلواررسالت ،از شرق به خیابان کشتارگاه ، و از شمال به بلوارنصر و کوچه شمس محدود می گردد .