حداکثرمساعدت درجهت تسریع درصدورپروانه ساختمان وتکریم ارباب رجوع

درسومین جلسه شورای اداری درمنطقه یک مطرح شد.

دراین جلسه که باحضور معاونین ومسئولین دوایر مختلف شهرداری منطقه یک برگزارشد،مهندش کشفی ضمن تبریک ماه پرخیروبرکت رمضان بااشاره به دعای حضرت امیرالمومنین درزمان افطارکه می فرمایند:اللهم لک صمناوعلی رزقک افترنافتقبل مناانک انت السمیع العلیم،رعایت آداب ماه رمضان رامتذکرگردیدوخواستاررعایت تکریم ارباب رجوع واخلاق حسنه درمحیط کارشد.

ایشان درادامه به نقش شهرداری به عنوان یک نهادمردمی درجهت خدمت به شهروندان وآبادانی شهرازهمکاران خودکه درراستای تحقق بودجه شهرداری،فعالیت های عمرانی، خدمات شهری،املاک وآزادسازی متحمل زحمت شدندفدردانی وازکلیه پرسنل واحدفنی که درجهت تسریع درامورشهروندان ومراجعه کنندگان به شهرداری درسال91ازخودهمت وجدیت نشان دادندتشکروقدردانی نمود.

درادامه جلسه مشکلات ومسائل داخلی منطقه مطرح وهماهنگی لازم درخصوص پیگیری ورفع مواردمطرح شده انجام گردید.

شایان ذکراست منطقه یک باوسعت زیاد، شامل محله های بزرگی است که به غیراز نیروهای خدمات شهری با37نفرپرسنل افتخارخدمتگزاری به همشهریان عزیز رادارد.