جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در سطح منطقه یک

جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در سطح منطقه یک

به گزارش روابط عمومی منطقه ، یک واحد ساختمان تجاری واقع در بلوار نصر با هدف جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز پلمپ گردید .

 معاون خدمات شهری منطقه هدف از پلمپ ساختمان های غیرمجاز را الزام به رعایت قانون و رعایت ایمنی و استحکام بنا دانست .