جلسه پيمانكار جديد خدمات شهري با مديرمنطقه يك

جلسه پيمانكار جديد خدمات شهري با مديرمنطقه يك

به گزارش روابط عمومي منطقه يك ، جلسه اي با پيمانكار جديد خدمات شهري ( شركت شفق صدوق ) به اتفاق ناظرين خدمات شهري در دفتر مدير منطقه يك  برگزار شد .

ابتدا مهندس سلماني مدير منطقه ضمن تشكر از فعاليتهاي پيمانكار و ناظرين خدمات شهري كه در گذشته زحمات زيادي متقبل شده بودند ، براي شركت جديد آرزوي موفقيت نمود.

   در ادامه جلسه هريك از اعضاء نظرات خود را در خصوص اجراي دستورالعمل ( دفترچه پيمان ) بيان نمودند كه مقرر شد در جلسه فوق العاده  ، موارد پيشنهادي پس از بحث و تبادل نظر اجرائي گردد .

لازم به ذكر است كه شركت جديد  از تاريخ 96/09/01  در اين منطقه شروع به كار خواهد نمود  .