جلسه هم اندیشی توسعه فضای سبز منطقه یک...


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک و با توجه به دعوت مدیر منطقه،مهندس صفدرپور مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز یزد و هیئت کارشناس همراه در جلسه ای که به منظور هم اندیشی توسعه فضای سبز شهرداری منطقه یک تشکیل شده بود شرکت نمودند در این جلسه که کارشناسان عمرانی و مالی شهرداری منطقه یک نیز حضور داشتند پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید با عنایت به تأکید شهردار محترم یزد مبنی بر منطقه محوری و توسعه مکانهای جدید فضای سبزتعامل و همکاری منطقه یک و سازمان پارکها و فضای سبز جلسات ماهیانه تشکیل و از چگونگی روند ایجاد فضای سبز جدید و چگونگی بازپیرائی و نگهداری اماکن موجود با نظرات کارشناسی گزارش کاملی تهیه و حضور شهردار محترم یزد ارائه گردد.