جلسه هم انديشي جهت برگزاري مناقصات عمراني در دفتر مدير منطقه

جلسه هم انديشي جهت برگزاري مناقصات عمراني در دفتر مدير منطقه

به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه يك، مدير منطقه يك با برگزاري جلسه اي در دفتر كار خود، مسئولين دواير حسابداري، امور قراردادها و اداره عمران منطقه را فراخواند..

در اين جلسه ضمن بررسي موارد پيش بيني شده در بودجه سال 94 اولويت كارهاي در دست اقدام و همچنين درخواست هاي مردمي جهت انجام كارهاي ضروري، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نهايتاً موارد به تصويب رسيد. مهندس كشفي ضمن تشكر از فعاليت هاي انجام شده در سال 1393 خواستار هماهنگي و دقت جهت برگزاري مناقصات عمراني در سال 94 گرديد.

در پايان رئيس اداره فني و عمراني پيشنهادات خود را جهت نحوه تعيين پيمانكار ذيصلاح، از نظر رتبه بندي و گريد كاري مطرح و در اين جلسه مدير منطقه بر هماهنگي واحدها جهت برگزاري هرچه بهتر انجام شدن مناقصات تاكيد نمود.