ثمره تلاش

به گزارش روابط عمومی منطقه یک درسال جاری بالغ بر13طرح عمرانی منطقه درمحدوده امامشهر...

به گزارش روابط عمومی منطقه یک درسال جاری بالغ بر13طرح عمرانی منطقه درمحدوده امامشهر درحال اجرامی باشد.

مهندس میرباقری معاون عمران منطقه درگزارشی حجم عملیات عمرانی درمنطقه امامشهررابالغ بر5میلیاردریال عنوان نمودکه ازمهمترین آنهامی توان به پروژه بازپیرایی پارکهای14معصوم،سجادونرگس امامشهر،ایجادجاده سلامت دربلوارولی عصر(عج)احداث میدان حج ومیدان احسان ومیدان جدیدالاحداث روبرویخیابان شیخ مفیدوپیاده روسازی بلوار17شهریورازجمله فعالیتهای اخیرشهرداری درناحیه امامشهرمی باشد.

شایان ذکراست جمعی ازساکنان منطقه امامشهر مراتب قدردانی وتشکر خودرااز شهردار ومدیران منطقه ابرازداشته ودربخشی از این متن آمده است:صمیمانه وخالصانه ازحضرتعالی که مدیری متعهد،توانمند،هوشمند،شایسته وکارآمدبرای نظام جمهوری اسلامی وحوزه تحت مدیریت خودهستیدوهمچنین ازمدیران وکارکنان شریف ودلسوزشهرداری منطقه یک ومرکز واعضاء محترم شورای شهرنهایت تشکروقدردانی راداریم.(روزنامه پیمان چهارشنبه26مهر)