تلفنهای داخلی و ثابت منطقه یک

تلفنهای داخلی و ثابت منطقه یک

شماره تلفنهای داخلی و مستقیم منطقه یک شهرداری

ردیف

واحدها

نام پرسنل

شماره تلفن داخلی

شماره تلفن مستقیم

1

شهردار

آقای مهندس کشفی

222

5251500

2

دفترشهردار

آقایان میرقلی-رضائی-نصیری

222

5252003

(شماره فاکس)

3

معاون منطقه

آقای مهندس ساعتچی

202

5258660

4

اداری و مالی

آقای بلوکی

206

5243640

5

امورقراردادها

آقای مهندس زکی زاده

237

5260690

6

اجرائیات

آقای سعیدرضازینلیان

243

---

7

اموردفتری کمیسیون ماده صد

آقای میثم طالبی

227

---

8

مسئول واحد عمران

آقای مهندس سیدمهدی میرباقری

237

5260690

9

دبیرخانه

خانمها کریمی-صالح بیگ

258

---

10

دبیرخانه

آقای دشتی

259

---

11

بایگانی

آقایان رنجبر-زکی زاده

248

---

12

حسابداری

آقای خبری

209

5233403

13

کارپردازی

آقای یارا.. دهقان

208

5233403

14

نگهبانی

آقایان سلمانی-شریفی-دهقان چناری

246

---

15

املاک و آزادسازی

آقایان فتوحی-میروکیلی

205

---

16

بانک تجارت منطقه

آقای کلانتری

247

5230081

17

حراست

آقای امامی

238

---

18

رئیس فنی و شهرسازی

آقای مهندس نوری

220

---

19

امورفنی

آقای محمدکارگر

221

---

20

درآمد

آقایان شریفی-میرهاشمی

255

---

21

درآمد

آقای عابدی

223

---

22

درآمد

آقای بیارش

217

---

23

نوسازی

آقایان مصدق-فلاح

210

---

24

طرح تفضیلی - مشاغل

آقایان مهندس کدخدا-صباغیان

218

---

25

مامورین فنی

آقای نصیری

214

---

26

مامورین فنی

آقای مهندس دشت آبادی

211

---

27

مامورین فنی

آقایان باقریان- احمدکارگر

212

---

28

اسکن

آقای سحریه

229

---

29

تشکیل پرونده -نقشه

خانم کاظمی

226

---

30

تشکیل پرونده -نقشه

خانم سالاری

242

---

31

راهبرسیستم

خانمها میرحسینی - جباری

225

---

32

مسئول ساماندهی بایگانی

خاتم ابهجی

219

---

33

تلفنخانه

آقای خبرگی

260

5252002-5258640

5254086

34

آبدارخانه

آقای راشدی

240

---