تلاش مضاعف مسئولين و كارشناسان واحد فني و شهرسازي در جهت جوابگويي به مراجعه كنندگان

همزمان با تغيير سيستم جامع شهرداري يزد

به گزارش روابط عمومي منطقه يك شهرداري يزد در جهت بروزرساني سيستم جامع معماري و شهرسازي(سرا) و تغييراتي كه در نوبت دهي بازديد به وجود آمد، تلاش مضاعف كاركنان منطقه يك در جهت جوابگويي به مراجعه كنندگان به منطقه مطلوب و قابل تقدير گزارش گرديده است.

بنا به اظهار حميد ميرقلي مسئول روابط عمومي شهرداري منطقه يك و با توجه به بازديد سرزده مهندس عظيمي زاده شهردار يزد و هيئت كارشناس همراه و تحليل عملكرد ارتقاء سيستم شهرسازي الكترونيكي، تلاش همكاران منطقه قابل تقدير و همراه با رضايت شهروندان بوده است.

شايان ذكر است در اين بازديد كه با حضور مهندس دهقان معاونت معماري و شهرسازي و شهردار يزد از واحد فني منطقه يك و دفاتر كارگزاري صورت پذيرفت، مهندس عظيمي زاده شهردار يزد از روند چگونگي اجراي اين برنامه بازديد بعمل آورده و رهنمودهاي لازم را إرائه نمود.