تلاش مضاعف شهرداری درهفته آخرشهریور

ماه مهر سرآغاز تنفس جدیدشهر دربازگشایی مدارس

به گفته روابط عمومی منطقه یک شهرداری تمامی مدارسی که جهت بازگشایی نیازبه نظافت وتمیزی اطراف مدارس خودرابه شهرداری اعلام نموده بودند مورد بازدید قرار گرفته وتوسط واحدخدمات شهری وگروه امانی منطقه مشکلات آنهامرتفع گردید.

مهندس میرباقری معاون امورعمرانی منطقه یک ضمن بیان این مطلب خاطرنشان ساخت پیاده روسازی اطراف مدارس پرجمعیت ونیزروکش آسفالت معابری که به آنجاختم می شوند دردستورکارشهرداری منطقه یک قرارگرفت که 70درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

خاطرنشان ساخت باتوجه به جلسه هماهنگی شهردارمنطقه ورئیس آموزش وپرورش ناحیه یک مقررگردید مدارسی که آمادگی همکاری باشهرداری جهت مفروش نمودن پیاده روهای پیرامونی مدارس خود رادارند موزائیک رایگان دراختیارآنها قرارمی گیرد.