تلاش در جهت تحقق بودجه مصوب شهرداری منطقه یک ...

تلاش در پی ارسال گزارش عملکرد درآمد شهرداریهای مناطق

به گفته رئیس درآمدهای عمومی شهرداری منطقه یک علیرغم تلاش مضاعف پرسنل اداره درآمد منطقه جبران کسری بودجه مصوب به روزهای پایان سال موکول گردید . در جلسه ای که به همین منظور در دفتر کار مدیر منطقه تشکیل گردید ضمن بررسی آخرین گزارش درآمدی منطقه نقاط قوت و ضعف مشخص و مقرر گردید با همکاری واحد اجرائیات ، اجرای احکام و هماهنگی واحد فنی نسبت به وصول مطالبات معوقه و بررسی پرونده های کمیسیون ماده صد و ارسال آنها به مراجع ذی صلاح اقدام مناسب صورت گیرد .

محمد مهدی شریفی مسئول واحد درآمد منطقه خاطر نشان ساخت در صورت تحقق درآمدهای تهاتری شهرداری منطقه در ارتباط با معوض سرانه و سطوح خدمات و عوارضات ناشی از تفکیک ماده 101 بودجه منطقه تحقق کامل خواهد یافت .