تقدیر جمعی از اهالی محله سیدالشهدا و اهرستان از شورای اسلامی شهر و شهردار یزد به روایت تصویر

تقدیر جمعی از اهالی محله سیدالشهدا و اهرستان از شورای اسلامی شهر و شهردار یزد به روایت تصویر