تقدیرهیات امنا، مراسم جنگ نورکسنویه ازشهردارمنطقه یک

اززحمات شهرداری منطقه درخصوص رسیدگی به مشکلات محله ونیزبوستان بزرگ کسنویه تقدیرشد

دراین دیدار که دردفترمدیرمنطقه یک صورت گرفت اززحمات شهرداری منطقه درخصوص رسیدگی به مشکلات محله ونیزبوستان بزرگ کسنویه وایجادسرویس بهداشتی مناسب وبازپیرایی داخلی بوستان تقدیروتشکربعمل آمد.

مهندس کشفی شهردارمنطقه نیزازهمراهی وهمکاری اهالی صبوروشهیدپرورکسنویه تشکروقدردانی نمودوابرازامیدواری کرد درصورت تحقق بودجه نسبت به آزادسازی معابرمصوب درمحدوده منطقه کسنویه اقدام مناسب صورت پذیرد.

به گفته روابط عمومی منطقه درسالهای گذشته نسبت به اجرای پارکینگ محله کسنویه(جنب پارک)وحصارکشی بعضی ازاملاک درمسیرگذر12متری جنب مسجدسه راه،تخریب دوموردازاراضی درمسیرشبکه24متری بوستان ولکه گیری وآسفالت معابر به میزان پانصدمترمربع ازکارهای مناسبی است که دراین محله صورت گرفته است.