تقدیرشورای اسلامی شهرازمدیرومعاون فنی منطقه یک

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری درجلسه چهارشنبه17/9شورای اسلامی شهرازتلاشها...

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری درجلسه چهارشنبه17/9شورای اسلامی شهرازتلاشها وپیگیریهای مستمرشهردارمنطقه یک ومعاون فنی منطقه درخصوص اجرایی نمودن مصوبات شورای اسلامی شهرجهت تسریع وتسهیل درصدورپروانه ساختمانی وهمچنین کاهش ساخت وسازهای غیرمجازبراساس مصوبه4/8/90تقدیربعمل آمد.

دراین جلسه که باحضورآقایان مطهریان،میرحسینی،خباززاده؛پارسائیان وخانم وزیری ونیزمعاونت شهرسازی ومدیران مناطق برگزارگردیدبراهمیت جلوگیری ازساخت وسازهای غیرمجازدربلوارهاومعابری که طرح مصوب نماسازی سیماومنظرشهری دارنداشاره ومقررشددرخصوص بند2صورتجلسه مورخ15/6/88شورای اسلامی شهر،معاونت معماری وشهرسازی ونیزمدیران مناطق پیگیری جدی داشته باشند.

درپایان جلسه بااهداء لوح تقدیری به مهندس کشفی شهردارمنطقه یک،همچنین مهندس ساعتچی معاون فنی ایشان اززحماتشان قدردانی گردید.