تقدیراهالی کوی بهار ازشهرداری منطقه یک


باعنایت به بازدید رئیس اداره عمران وشهرسازی منطقه درخصوص رفع مشکل اهالی ورفع آب گرفتگی وجلوگیری ازهدر رفت آب کشاورزی وصدمات مربوطه به

ساختمان هاوآسفالت کوچه مذکورعملیات لوله گذاری با خودیاری اهالی ونظارت شهرداری منطقه به اتمام رسید.

به گفته مهندس میرباقری این مشکل ازسالهای قبل موجب واردشدن خساراتی به تأسیسات عمومی گردیده بودکه بااجرای این پروژه مشکلات اهالی مرتفع گردید.

شایان ذکراست اهالی محل باحضور در دفتر کارمهندس کشفی شهردارمنطقه یک واهداء لوح تقدیرازایشان وسایرهمکاران منطقه تقدیربعمل آوردند.