تقدیراهالی امامشهرازشهرداری یزدومنطقه یک

تقدیراهالی امامشهرازشهرداری یزدومنطقه یک درخصوص ایجادمیدان جدیدالاحداث واقع دربلوارولی عصر(عج)(52متری امامشهر)

به گفته مهندس میرباقری معاون عمرانی منطقه باتوجه به ابلاغ طرح ایجاددوربرگردان استانداردومیدان جهت کاهش حوادث ترافیکی وکاهش مسیرترددازبلوارولی عصر(عج)امامشهروتقویت نقش ترافیکی خیابان شیخ مفید،میدانی به شعاع 20متردرمسیربلوارایجادگردید.

شایان ذکراست هزینه ایجاداین میدان که شامل زیرسازی،پیاده روسازی،نصب سنگ جدول،جابجایی تاسیسات وآسفالت راستگردهای منتهی به این میدان بوده است بالغ بر500میلیون ریال هزینه گردیده است.