تقدیراززحمات همکاران منطقه یک توسط اهالی شهیدپرور کسنویه


تقدیراززحمات همکاران منطقه یک توسط اهالی شهیدپرور کسنویه

درراستای طرح تکریم ارباب رجوع وخدمت مضاعف درمحلات قدیمی لوح تقدیری به آقایان هادی کدخدا وسیدمهدی میرباقری ازطرف نماینده محله کسنویه وباحضورشهردار منطقه اهدا شد.

دراین لوح تقدیرازجوابگویی به افرادوکارهای عمرانی مخصوصااحداث سرویس بهداشتی وبازپیرایی بوستان کسنویه وتملک زمین جهت پارکینگ تشکروقدردانی گردید.