تقدير و تشكر اهالي بلوار صابر يزدي و نواب صفوي از شهرداري يزد


 

به نقل از واحد روابط عمومي شهرداري منطقه يك يزد،اهالي منطقه بلوار صابر يزدي و ساكنان محدوده چهارراه كشاورز،با نصب پلاكارد از زحمات مهندس عظيمي زاده شهردار يزد و همكاران ايشان در منطقه يك تقدير و تشكر بعمل آوردند.در قسمتي از اين متن به فعاليت شبانه روزي شهردار يزد و پيگيري هاي بي وقفه مدير منطقه يك و همكاران ايشان در واحد عمران تشكر و قدرداني گرديده است.

خاطر نشان مي سازد هم زمان با آسفالت تعداد زيادي از معابر منطقه يك و با توجه به دستور پيگيري ويژه شهردار محترم يزد،بلوار صابر يزدي و چهارراه كشاورز در آخرين روزهاي سال 1391 زيرسازي و آسفالت گرديد.