تقدير معاون وزير و رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور از شهردارمنطقه يك

تقدير معاون وزير و رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور از شهردارمنطقه يك

دكتر مجيد قدمي معاون وزير و رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور با اهداء لوح تقدير از خدمات شهرداري منطقه يك درخصوص تعامل با سازمان متبوع خود در استان يزد تقدير و تشكر بعمل آورد . درجلسه اي كه به همين منظور در شهرداري منطقه يك تشكيل شد مهندس پايدار رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي يزد ، ضمن اظهار خرسندي از تعامل و همكاري شهرداري يزد با اين سازمان در جهت رفع مشكلات عمراني و توجه ويژه به دانش آموزان استثنائي ، اين حركت فرهنگي را نقطه ي عطفي در ايجاد ارتباط بين بخشي سازمانها و نهادهاي عمومي دانست .

دراين جلسه مهندس كشفي مدير منطقه يك توجه ويژه به مراكز استثنائي يزدرا از توصيه هاي مهندس عظيمي زاده شهردار يزد دانست و آمادگي خود را جهت همكاري بهتر و بيشتر اعلام نمود .