تقدير شهردار يزد از معاون عمراني شهرداري و مدير منطقه يك

در پي اتمام عمليات عمراني بلوار صابر يزدي و ميدان كشاورز در موعد مقرر

 

مهندس عظيمي زاده شهردار يزد در بازديد از روند اجرائي شدن طرحهاي مصوب نيمه تمام،از رعايت زمان بندي اجراي ميدان كشاورز و روكش آسفالت بلوار صابر يزدي ، از تلاشهاي بي وقفه مهندس طهماسبي معاونت عمراني شهرداري يزد و پيگيري مدير منطقه يك قدرداني نمود.در اين بازديد مهندس كشفي مدير منطقه يك شهرداري ضمن ارائه گزارش كامل از روند اجرائي شدن طرح ترافيكي چهارراه كشاورز از حضور مهندس عظيمي زاده در طول اجراي پروژه و راهنمائي هاي فني و ارزنده ايشان تقدير و تشكر نمود.وي خاطرنشان ساخت پيگيري معاونت عمران و نيز تلاش همه جانبه عوامل اجرائي سازمان عمران شهرداري يزد و پيمانكار مربوطه در تحقق اجراي پروژه در موعد مقرر نقش بسزايي داشته است.

بر اساس گزارش واحد عمران منطقه يك،حجم عمليات روكش آسفالت باند جنوبي بلوار صابر يزدي بالغ بر 3500مترمربع شامل جمع آوري آسفالت بستر سازي مناسب و پخش اسفالت بوده است كه يك ميليارد و پانصد ميليون  ريال هزينه گرديده است.