تقدير شهردار منطقه يك از پاكبانان خدمات شهري به روايت تصوير

تقدير شهردار منطقه يك از پاكبانان خدمات شهري به روايت تصوير