تقاطع شيخ كليني، شهيد عابدي با بلوار 17 شهريور زير بار ترافيك رفت...

با رفع موانع موجود در طرح ترافيكي بلوار 17 شهريور

مهندس كشفي مدير منطقه يك در بازديد از آخرين مراحل اجرائي عمليات اصلاح ترافيكي بلوار شهيد عابدي و شيخ كليني به بلوار 17 شهريور اظهار داشت با تعامل انجام شده شهرداري يزد و پليس راهور استان و پيگيري بعمل آمده از طرف معاونت ترافيك شهرداري يزد و اصلاح طرح اجرايي مصوب، چهارراه مذكور عملكرد قابل قبولي را در آينده ارائه خواهد كرد.در اين بازديد كه معاون عمراني منطقه يك و جمعي از كسبه محل حضور داشتند به نصب تابلوهاي راهنماي مسير و علائم ترافيكي تاكيد گرديد.خاطر نشان مي سازد هدف از اجراي طرح، دسترسي مطمئن و آسان ساكنان بلوار شيخ كليني و شيخ صدوق به بلوار 17 شهريور و نيز كاهش بار ترافيكي سه راه امام شهر مي باشد.