تعیین تکلیف زمینهای مجهول المالک در سطح منطقه

تعیین تکلیف زمینهای مجهول المالک در سطح منطقه

به گزارش روابط عمومی  منطقه یک و به نقل از مدیر عمرانی مبنی بر پاکسازی و حفظ زیباسازی  و منظر عمومی خیابانها و گذرهای سطح شهر به کلیه مالکین زمینهای فاقد حصار ، جهت  محصورنمودن با رعایت مقررات و ضوابط قانونی ابلاغ نموده که در این راستا شهرداری منطقه یک بر اساس موقعیت محل و پلاکها و نوع کاربری  نسبت به محصور نمودن زمینهای مجهول المالک به دو روش دیوار آجری و سیستم دیوار پیش ساخته اقدام نموده است  و هزینه مورد استفاده در سال 96 بالغ بر دومیلیارد و چهارصد میلیون ریال می باشد که تا پایان سال جاری از ردیف های مذکور جذب می گردد .

شایان ذکر است مسیرهای بلوارجمهوری اسلامی ، نواب صفوی ، چهار راه دولت آباد ، خیابان انقلاب ، بلوار ولیعصر و ... مواردی است که  حصارکشی  آن انجام شده است .