تشکیل اولین جلسه کمیسیون مواردخاص درشهرداری منطقه یک


به گفته محمدعلی فتوحی مسئول آزادسازی واملاک منطقه یک درخصوص ضرورت تشکیل کارگروه جلسه مواردخاص این جلسه بصورت ماهانه ودرجهت رفع مشکلات پرونده هایی که ازلحاظ آزادسازی واملاک زمان طولانی به خوداختصاص داده ویادستخوش مسائل حقوقی شده اند دراین جلسه موردرسیدگی وحل وفصل قرارمی گیرد.

وی خاطرنشان ساخت باحضورمسئولین ارشدشهرداری دراین جلسه درراستای حل مشکلات شهری خصوصاآزادسازی های معابرقدیمی ویاپروژه های نیمه تمام معابرگام موثری برداشته خواهدشد.