تشكيل جلسه هم انديشي با مدير عامل و كارشناسان سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري در منطقه يك...

در پي تاكيد شهردار محترم يزد مبني بر منطقه محوري در سال 93

با عنايت به تاكيد شهردار محترم و شوراي اسلامي شهر يزد در خصوص منطقه محوري و تفويض اختيار به مديران مناطق در جهت ايجاد رقابت و مديريت در خصوص فعاليتهاي خدماتي، عمراني و فضاي سبز، جلسه اي با حضور مديرعامل و كارشناسان سازمان پاركها و فضاي سبز شهر يزد در دفتر شهردار منطقه يك برگزار گرديد. در اين جلسه مهندس كشفي ضمن خوش آمد به مهندس صفدرپور و كارشناسان همراه، هدف از اجراي اين طرح را ارائه خدمات مطلوبتر و تسريع در انجام امور دانست و پيشنهاد آن را، راهي براي رسيدن به كلان شهر شدن شهر يزد و تقسيم اختيارات و مسئوليت پذيري بيشتر مديران مناطق دانست و ابراز اميدواري نمود در صورت اجرائي شدن اين امر، شهرداري يزد به سمت كاهش تصدي گري و افزايش سياست گذاري خواهد رفت.