تشكيل جلسه فوري با حضور معاونت اداري مالي شهرداري مركز مدير عامل فاوا و كارشناسان مربوطه در منطقه يك...

در پي مشكلات ايجاد شده در سيستم الكترونيكي شهرسازي

در پي برخي از ناهماهنگي هاي به وجود آمده در واحد فني و شهرسازي، جلسه اي فوري با حضور همكاران واحد فني منطقه يك، معاونت محترم اداري مالي شهرداري يزد و مدير عامل و كارشناسان سازمان فاوا در سايت مركزي شهرداري منطقه يك تشكيل و در جهت بهبود كيفيت خدمات رساني فني و مشكلات ايجاد شده در سيستم شهرسازي الكترونيكي(سرا8) پس از توضيحات همكاران واحد فني، تصميمات مهمي اتخاذ گرديد. به نقل از روابط عمومي منطقه يك شهرداري يزد در اين جلسه سه ساعته مطالبي در خصوص هماهنگي بيشتر مأمورين بازديد و كارشناسان شهرساز و نيز چگونگي تكميل فرمهاي اوليه و نظارت بر آنها توضيحاتي داده شد و مقرر گرديد مشكلات ارائه شده توسط كارشناسان منطقه سريعاً از طرف سازمان فاوا بررسي و مرتفع گردد.شايان ذكر است مهندس مشتاقيون، مهندس فعالي و مهندس مشايخي در اين جلسه ضمن تشكر از دقت نظر و برنامه ريزي مدير منطقه يك، استمرار اينگونه جلسات را به صورت ماهانه مورد تأكيد قرار داده و يكي از دلايل پويايي و نوآوري منطقه يك را تشكيل اينگونه جلسات هم انديشي دانستند.