تخریب قسمتی از واحد تجاری واقع دربلوار صابریزدی

تخریب قسمتی از واحد تجاری واقع دربلوار صابریزدی

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری یزد به نقل از رئیس اجرائیات منطقه تخریب قسمتی ازساختمان یک واحد تجاری دربلوار صابر یزدی انجام شد.

حمید دهقان بنادکی مدیرمنطقه ضمن تشکر از همکاران اداره اجرائیات واجرای احکام اظهارداشت ، طی گزارشات وشکایات مردمی وتایید رای تخریب توسط کمیسیون ماده صد،یک واحد تجاری با توجه به عدم رعایت گذر بندی وپارگینگ برمعبرپس از طی مراحل قانونی توسط واحد اجرائیات واجرای احکام منطقه به مرحله اجراءدرآمد.