تخريب يك واحد ساختمان دفتر تجاري واقع در بلوار شهيد عابدي

تخريب يك واحد ساختمان دفتر تجاري واقع در بلوار شهيد عابدي

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك ، به نقل از ميثم ساكي مسئول اجراي احكام منطقه در راستاي برخورد قانوني با ساخت و سازهاي غيرمجاز و مغاير با ضوابط فني و شهرسازي علي الخصوص ساخت و سازهاي خارج از محدوده شهري با اخذ راي كميسيون ماده صد قانون شهرداريها و حكم قضايي ، تخريب يك مورد ساختمان  تجاري  با همكاري يگان انتظامي به مرحله اجرا درآمد .

وي ضمن تشكر از همكاري نهادهاي قضايي و انتظامي و نيز همكاران شهرداري در واحدهاي مختلف خاطر نشان ساخت با هرگونه ساخت و ساز مغاير با ضوابط و مقررات شهرداري بطور قاطع برخورد و به مراجع ذيصلاح معرفي و با اخذ حكم قانوني نسبت به قلع و قمع آن اقدام لازم صورت خواهد گرفت .