تخريب يك واحد ساختمان تجاري در سطح منطقه يك

تخريب يك واحد ساختمان تجاري در سطح منطقه يك

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك و به نقل از ميثم طالبي مسئول اجرائيات منطقه ، در راستاي برخورد قانوني با ساخت و سازهاي غيرمجاز و مغاير با ضوابط فني و شهرسازي علي الخصوص ساخت و سازهاي خارج از محدوده شهري با اخذ راي كميسيون ماده صد قانون شهرداريها و حكم قضايي ، تخريب يك مورد ساختمان تجاري با همكاري يگان انتظامي به مرحله اجرا درآمد . وي ضمن تشكر از همكاري نهادهاي قضايي ، انتظامي و نيز همكاران شهرداري در واحدهاي مختلف خاطر نشان ساخت با هرگونه ساخت و ساز مغاير با ضوابط و مقررات شهرداري( بويژه ساخت و سازهاي خارج از محدوده شهري ) بطور قاطع برخورد و به مراجع ذيصلاح معرفي و با اخذ حكم قانوني نسبت به قلع و قمع آن اقدام لازم صورت خواهد گرفت .