تخريب يك واحد تجاري غير مجاز در بلوار وليعصر منطقه يك

تخريب يك واحد تجاري غير مجاز در بلوار وليعصر منطقه يك

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك ، در راستاي طرح تشديد برخورد با ساخت و سازهاي غيرمجاز ، يك واحد تجاري غيرمجاز پس از انجام مراحل قانوني توسط واحد اجرائيات منطقه يك تخريب گرديد . به گفته ميثم ساكي مسئول واحد اجراي احكام منطقه يك در سال جاري بيش از هفت مورد تخريب بر اساس آراء صادره قطعي شده كميسيون ماده صد در سطح منطقه انجام  گرديده است كه مورد مذكور نيز با عنايت به ساخت  و ساز در كاربري غير مجاز و عدم رعايت اصول فني و شهرسازي و شكايت شهروندان پس از قطعي شدن آراء كميسيون ماده صد و اخطارهاي قانوني تخريب گرديد .

طالبي مسئول واحد اجرائيات منطقه يك ضمن تائيد اين خبر افزود در جهت كاهش تخلفات ساختماني و جلوگيري از ساخت و سازهاي بدون پروانه و نيز ساخت و سازهايي كه اصول فني و شهرسازي را ناديده ميگيرند برخورد قانوني بعمل خواهد آمد .

وي از شهروندان درخواست نمود تا از خريد زمينهاي فاقد سند مالكيت كه بصورت خلاف ضابطه تفكيك شده اند جداً پرهيز نمايند .