تخريب قسمتهايي از بافت فرسوده بازارچه جنب حسينيه خطيب خبر اصلی ...


بازارچه در حال تخريب واقعدر كوچه خطيب كوچه مسجدالرضا خيابان ايرانشهر كه در وضعيت بسيار خطرناكي قرار گرفته بود تخريب و آواربرداري شد.در پي درخواستهاي مكرر مردمي اهالي كوچه خطيب مبني بر وجود بازارچه فرسوده در اين محل كه هر لحظه امكان فروريزي و بروز خطرات مالي و جاني دارد،واحد عمران شهرداري منطقه يك ضمن هماهنگي با سازمان ميراث فرهنگي نسبت به تخريب و آواربرداري قسمتهاي آسيب ديده اقدام نمود.شايان ذكر است مساحت گسترده اي از بافتهاي فرسوده و آسيب پذير در منطقه يك قرار گرفته است كه قسمتهاي مختلفي از آن به مرور زمان تخريب و نياز به آواربرداري دارند كه با همكاري شهرداري منطقه يك نسبت به رفع خطر،آواربرداري و تخريب قسمت هاي آسيب ديده اقدام مي شود.