تخريب حصاركشي و رفع تجاوز به گذر واقع در بلوار سيد محمد پاكنژاد

تخريب حصاركشي و رفع تجاوز به گذر واقع در بلوار سيد محمد پاكنژاد

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك ، به نقل از ميثم ساكي مسئول اجراي احكام منطقه در راستاي برخورد قانوني با ساخت و سازهاي غيرمجاز و مغاير با ضوابط فني و شهرسازي ، با اخذ راي كميسيون ماده صد قانون شهرداريها و حكم قضايي ، تخريب يك مورد حصاركشي كه به گذر تجاوز نموده بود با همكاري يگان انتظامي به مرحله اجرا درآمد .

 وي ضمن تشكر از همكاري واحد هاي مختلف شهرداري و نهادهاي قضايي و انتظامي خاطر نشان ساخت با هرگونه ساخت و ساز مغاير با ضوابط و مقررات شهرداري بطور قاطع برخورد و به مراجع ذيصلاح معرفي و با اخذ حكم قانوني نسبت به قلع و قمع آن اقدام لازم صورت خواهد گرفت .