تحقق بودجه درآمدي پيش بيني شده شهرداري منطقه يك در سال 1392


به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک و به نقل از مسئول واحد درآمد اين منطقه، بودجه درآمدي پيش بيني شده در سال 1392 ، 100% تحقوق يافته و به درآمد تبديل شده است.محمد مهدي شريفي در اين مصاحبه ضمن تشكر و قدرداني از فعاليت و پيگيري هاي بي وقفه مدير محترم منطقه يك و نيز همكاران خود در واحدهاي فني ، اجرائيات و درآمد اعلام نمود بودجه سيزده ميليادر ريالي اين منطقه تحقق كامل يافته كه با احتساب سرانه و سطوح خدمات به مبلغ فوق اضافه مي گردد.شايان ذكر است منطقه يك توانسته است با پذيرفتن مراجعه كنندگان در ماه اسفند 92 به صورت تمام وقت اين مهم را به ثمر برساند