تحقق آرزوی دیرینه ساکنان کوی عفت (بلوارنواب صفوی)


         باتوجه به بازدید شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر به اتفاق مدیر کل فنی استانداری و شهردار منطقه یک از پروژه های نیمه تمام منطقه و با عنایت به پیگیری شهروندان ساکن کوی عفت واقعدر بلوارنواب صفوی توسط واحد امانی منطقه یک نسبت به باز پیرائی و حمل خاک و نخاله انتهای خیابان اقدام و مکان مورد نظر تسطیح گردید.

         به گفته مهندس میرباقری معاون عمرانی منطقه یک حجم عملیات خاکبرداری شده بمیزان 70،000 مترمربع می باشد و هزینه ای بالغ بر 150،000،000ریال دربرداشته است که با اتمام این عملیات در آینده نزدیک باهمکاری مالکین در مسیر و اتمام عملیات آزادسازی خیابان عفت از بلوارنواب صفوی به بلواراستقلال وصل خواهد شد.

        وی ضمن تشکراز ساکنین محل قدردانی ایشان را اعلام وصول نمود.