تأکید شهردار محترم یزد در اتمام پروژه های عمرانی در زمان باقیمانده پایان سال

تأکید شهردار محترم یزد در اتمام پروژه های عمرانی در زمان باقیمانده پایان سال

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک در جلسه ای که به همین منظور در دفتر کار مهندس عظیمی زاده تشکیل گردید بر اتمام پروژه های نیمه تمام و رسیدگی به پارکهای اصلی منطقه تأکید گردید.

مهندس عظیمی زاده شهردار یزد ضمن تشکر از کلیه همکاران منطقه در خصوص رعایت تکریم ارباب رجوع و حضور آنها در شیفت کاری عصر جهت تسریع در این امور، فعالیت واحدهای مختلف شهرداری را مثبت قلمداد نمود و بر اتمام پروژه های عمرانی تأکید کرد.

شایان ذکر است جهت تسریع در اتمام پروژه های عمرانی از قبیل میدان حج مبالغی تعیین و به منطقه ابلاغ گردید.