به نام خدا

به نام خدا

سال 1393

اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي


مردم با اراده و عزم ملی و مسئولين مجاهدانه وارد ميدان شوند.