برگزاری منظم جلسات کمیسیون تعدیل در منطقه یک...

با توجه به تأکید شهردار یزد مبنی بر رعایت تکریم ارباب رجوع

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک جلسات کمیسیون توافقات و تعدیل منطقه یک در سال جاری رأس موعد مقرر برگزار گردید. هادی کدخدا دبیر کمیسیون تعدیل شهرداری منطقه یک ضمن تشکر از اعضای کمیسیون و حضور مستمر آنها در جلسات سال 1392، تعداد جلسات برگزار شده در  سال 1393 را 5 مورد اعلام نمود که در طی آن به درخواست های تغییر کاربری و افزایش تراکم مراجعه کنندگان به شهرداری با تشکیل 20 فقره پرونده بررسی و اعلام نظر نموده اند.