برگزاری مراسم ختم جانباز دفاع مقدس شادروان سید ابوالقلسم میرهاشمی

برگزاری مراسم ختم جانباز دفاع مقدس شادروان سید ابوالقلسم میرهاشمی

در پی درگذشت جانباز 70% جنگ تحمیلی شادروان مرحوم سید ا بوالقاسم میرهاشمی ابوی همکار گرامی آقای سید داود میرهاشمی مسئول واحد درآمد منطقه یک مراسمی از طرف شهرداری منطقه در نماز خانه شهرداری منطقه یک واقعدر پارک غذیر برگزار گردید .